สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ : สพฉ. ( Emergency Medical Institute of Thailand : EMIT )
ชั้น 2 อาคารวิศวกรรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขซอย 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 025902803 โทรสาร 025902800