ระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน
Information Technology for Emergency Medical System
   
 
 
รับแจ้งและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน
ระบบงานที่พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ สำหรับศูนย์รับแจ้งและสั่งการภาวะฉุกเฉิน ที่ประจำอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ เป็นระบบที่รวมเอา การใช้งานโทรศัพท์ การบันทึกข้อมูลรับแจ้ง การคัดกรองผู้ป่วยด้วย CBD และ การบันทึกข้อมูลการสั่งการ ซึ่งสามารถทำงานได้แม้ระบบ internet อยู่ในสภาวะที่ไม่เป็นปกติ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็น ไปอย่างต่อเนื่องและทันกาล
 
     
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการใช้งานระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน
- เอกสาร : ตัวอย่างหนังสือขออุทธรณ์ระบบ ITEMS
- เอกสาร : แบบบันทึกปฏิบัติการ
   - แบบบันทึกการรับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน
   - แบบบันทึกปฏิบัติการ
   - คำอธิบายแบบบันทึกที่มีการปรับเพิ่มเติม
- เอกสาร :คู่มือการติดตั้งและใช้โปรแกรม ITEMS2.00 E-BOOK
- คู่มือการใช้งานระบบตั้งเบิกปฏิบัติการ
ดาวน์โหลด Application แจ้งเหตุการแพทย์ฉุกเฉิน
EMS 1669 Application for Android(Released on December 9, 2013)

ใช้สำหรับแจ้งเหตุเมื่อพบผู้ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน
 
ดาวน์โหลด Application for Operation
ITEMS Operation Application for Android(Released on Febuary 1, 2015)

ใช้สำหรับ ชุดปฏิบัติการ
 
ดาวน์โหลดโปรแกรมรับแจ้งและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน
ITEMS Call Center 3 - OIS (Released on October 1, 2014)

การเปลี่ยนแปลง

o รองรับการรับแจ้งผ่าน Mobile Application ทั้ง iOS และ Andriod
o เหมาะสำหรับการปฏิบัติการแบบ Realtime เต็มรูปแบบ
o รองรับการปฏิบัติการร่วมกับ ITEMS Operation สำหรับชุดปฏิบัติการ
o รองรับการปฏิบัติการตาม Concept OIS

 
ITEMS Call Center 2.90 (Released on January 11, 2014)

การเปลี่ยนแปลง

o รองรับการรับแจ้งผ่าน Mobile Application ทั้ง iOS และ Andriod
o รองรับการรับแจ้งผ่าน TTRS เพื่อรองรับการรับแจ้งจากผู้บกพร่องทางการได้ยินและการพูด
o รองรับการรับแจ้งผ่าน TOT Help call เพื่อรองรับการรับแจ้งจากผู้ใช้งานโทรศัพท์ของ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
o รองรับการรับแจ้งผ่านจัดการทรัพยากรข้ามหน่วยงาน หรือข้ามพื้นที่

 
ดาวน์โหลดโปรแกรมประกอบการใช้งานอื่น ๆ
คู่มือการติดตั้งโปรแกรม ITEMS - Call Center
คำถามนี้มีคำตอบ
 
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ที่ตั้ง : 88/40 หมู่ 4 สาธารณสุขซอย 6 (ภายในกระทรวงสาธารณสุข)
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2872-1669 โทรสาร : 0-2872-1601-05