รายงานที่เกิดจากการเชื่อมโยงระบบข้อมูลระหว่างหน่วยงาน จำนวนรายงานที่ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
รายงานที่เกิดจากการเชื่อมโยงระบบข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ทั้งระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และท้องถิ่น

รายงานที่ 1 ร้อยละ ของผู้ป่วยที่มารับบริการโดย EMS จากการใช้สิทธิ์ 3 กองทุน

ตัวเลือกปีงบประมาณ ตัวเลือกระยะเวลา ตัวเลือกเดือน ตัวเลือกเขต ตัวเลือกจังหวัด ตัวเลือกประเภทหน่วย