รายงานที่เกิดจากการเชื่อมโยงระบบข้อมูลระหว่างหน่วยงาน จำนวนรายงานที่ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
รายงานที่เกิดจากการเชื่อมโยงระบบข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ทั้งระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และท้องถิ่นระดับ
3

รายงานที่ 2 ร้อยละ ของผู้ป่วยที่มารับบริการโดย EMS จากการใช้สิทธิ์ 3 กองทุน จำแนกตามระดับความรุนแรง

ตัวเลือกปีงบประมาณ ตัวเลือกระยะเวลา ตัวเลือกเดือน ตัวเลือกเขต ตัวเลือกจังหวัด ตัวเลือกประเภทหน่วย