รายงานที่เกิดจากการเชื่อมโยงระบบข้อมูลระหว่างหน่วยงาน จำนวนรายงานที่ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
รายงานที่เกิดจากการเชื่อมโยงระบบข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ทั้งระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และท้องถิ่น

รายงานที่ 3 ร้อยละ ของผู้ป่วยที่มารับบริการโดย EMS จำแนกตามการตรวจสอบกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ และสาเหตุที่ตรวจสอบไม่พบ

ตัวเลือกปีงบประมาณ ตัวเลือกระยะเวลา ตัวเลือกเดือน ตัวเลือกเขต ตัวเลือกจังหวัด ตัวเลือกประเภทหน่วย