รายงานที่เกิดจากการเชื่อมโยงระบบข้อมูลระหว่างหน่วยงาน จำนวนรายงานที่ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
รายงานที่เกิดจากการเชื่อมโยงระบบข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ทั้งระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และท้องถิ่น

รายงานที่ 4 จำนวนและร้อยละ ของข้อมูลที่ถูกเชื่อมโยงกับข้อมูลเครือข่ายภาครัฐ (GIN)

ตัวเลือกปีงบประมาณ ตัวเลือกระยะเวลา ตัวเลือกเดือน ตัวเลือกเขต ตัวเลือกจังหวัด ตัวเลือกประเภทหน่วย