รายงานที่เกิดจากการเชื่อมโยงระบบข้อมูลระหว่างหน่วยงาน จำนวนรายงานที่ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
รายงานที่ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ

รายงานที่ 1 จำนวนผลการปฎิบัติงาน เปรียบเทียบ 3 ปี จำแนกตามชุดปฎิบัติการระดับต่างๆ ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ตัวเลือกปีงบประมาณ ตัวเลือกระยะเวลา ตัวเลือกเดือน ตัวเลือกเขต ตัวเลือกจังหวัด ตัวเลือกประเภทหน่วย