รายงานที่เกิดจากการเชื่อมโยงระบบข้อมูลระหว่างหน่วยงาน จำนวนรายงานที่ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
รายงานที่ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ

รายงานที่ 2 จำนวนผลการปฎิบัติงาน เปรียบเทียบ 3 ปี จำแนกตามระดับความรุนแรงของผู้ป่วย ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ตัวเลือกปีงบประมาณ ตัวเลือกระยะเวลา ตัวเลือกเดือน ตัวเลือกเขต ตัวเลือกจังหวัด ตัวเลือกประเภทหน่วย ตัวเลือกระดับปฏิบัติการ