รายงานที่เกิดจากการเชื่อมโยงระบบข้อมูลระหว่างหน่วยงาน จำนวนรายงานที่ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
รายงานที่ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ

รายงานที่ 3 จำนวนผลการปฎิบัติงาน จำแนกตามระดับความรุนแรงของผู้ป่วย ณ เวลาต่างกัน

ตัวเลือกปีงบประมาณ ตัวเลือกระยะเวลา ตัวเลือกเดือน ตัวเลือกเขต ตัวเลือกจังหวัด ตัวเลือกประเภทหน่วย ตัวเลือกระดับปฏิบัติการ