รายงานที่เกิดจากการเชื่อมโยงระบบข้อมูลระหว่างหน่วยงาน จำนวนรายงานที่ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
รายงานที่ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ

รายงานที่ 4 จำนวนผลการปฎิบัติงาน ตามระดับปฎิบัติการ จำแนกตามระยะเวลา Response Time ระยะต่างๆ

ตัวเลือกปีงบประมาณ ตัวเลือกระยะเวลา ตัวเลือกเดือน ตัวเลือกเขต ตัวเลือกจังหวัด ตัวเลือกประเภทหน่วย ตัวเลือกระดับปฏิบัติการ