รายงานที่เกิดจากการเชื่อมโยงระบบข้อมูลระหว่างหน่วยงาน จำนวนรายงานที่ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
รายงานที่ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
รายงาน จำนวนยานพาหนะทางบก ในระบบโปรแกรม ITEMS เปรียบเทียบ กับจำนวนยานพาหนะทางบก ที่ผ่านการตรวจรับรองจาก สพฉ.

ตัวเลือกปีงบประมาณ ตัวเลือกระยะเวลา ตัวเลือกเขต ตัวเลือกจังหวัด