รายงานที่เกิดจากการเชื่อมโยงระบบข้อมูลระหว่างหน่วยงาน จำนวนรายงานที่ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
รายงานที่เกิดจากการเชื่อมโยงระบบข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ทั้งระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และท้องถิ่น
รายงาน จำนวนและร้อยละผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลโดยระบบการแพทย์ฉุกเฉินข้อมูลจากระบบ ITEMS เทียบกับข้อมูลจากระบบ EMCO

ตัวเลือกปีงบประมาณ ตัวเลือกระยะเวลา ตัวเลือกเขต ตัวเลือกจังหวัด

คิดเป็นร้อยละ

หมายเหตุ

ข้อมูลจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(สพฉ.): ระบบ ITEMS(Information Technology for Emergency Medical System)

ข้อมูลจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.): ระบบ EMCO(Emergency Claim Online)