รายงานที่เกิดจากการเชื่อมโยงระบบข้อมูลระหว่างหน่วยงาน จำนวนรายงานที่ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
รายงานที่ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
รายงาน จำนวนผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน แบบเดิม และแบบใหม่

ตัวเลือกปีงบประมาณ ตัวเลือกระยะเวลา ตัวเลือกเดือน ตัวเลือกเขต ตัวเลือกจังหวัด ตัวเลือกประเภทหน่วย
 

ผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(แบบเดิม)

FR = First Response
EMT-B = Emergency Medical Technician Basic
EMT-I = Emergency Medical Technician Intermidiate
EMT-P = Paramedic
Nurse = พยาบาล
Physician = แพทย์
SP = Specialist physician
EP = emergency physician

ผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(แบบใหม่)

ด้านปฏิบัติการแพทย์

อฉพ. = อาสาสมัครการแพทย์
พฉพ. = พนักงานฉุกเฉินการแพทย์
จฉพ. = เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์
นฉพ. = นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ด้านปฏิบัติการอำนวยการ

พรจ. = พนักงานรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ผปป. = ผู้ประสานปฏิบัติการฉุกเฉิน
ผจป. = ผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน
ผกป. = ผู้กำกับการปฏิบัติการฉุกเฉิน
พอป. = แพทย์อำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน