รายงานที่เกิดจากการเชื่อมโยงระบบข้อมูลระหว่างหน่วยงาน จำนวนรายงานที่ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
รายงานที่ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
รายงาน จำนวนชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน จำแนกตามประเภทปฏิบัติการ

ตัวเลือกปีงบประมาณ ตัวเลือกระยะเวลา ตัวเลือกเขต ตัวเลือกจังหวัด

DMERT - Disaster Medical Emergency Response Team(ชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเคลื่อนที่เร็วตอบโต้ภัยพิบัติ)

  DMAT - Disaster Medical Assistant Team(หน่วยปฏิบัติการช่วยเหลือทางการแพทย์เคลื่อนที่เร็ว)

  MERT - Medical Assistant Team(ชุดแพทย์สนามฉุกเฉินระดับตติยภูมิ)