รายงานที่เกิดจากการเชื่อมโยงระบบข้อมูลระหว่างหน่วยงาน จำนวนรายงานที่ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
รายงานที่ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
รายงาน จำนวนชุดปฏิบัติการ จำแนกตามระดับปฏิบัติการ

ตัวเลือกปีงบประมาณ ตัวเลือกระยะเวลา ตัวเลือกเขต ตัวเลือกจังหวัด

คิดเป็นร้อยละ

หน่วยปฏิบัติการ คือ หน่วยปฏิบัติการที่ทำหน้าที่ดูแล และนำส่งผู้เจ็บป่วย

หน่วยปฏิบัติการอำนวยการ คือ หน่วยรับแจ้งภาวะฉุกเฉินและสั่งการทางการแพทย์