เกณฑ์ชี้วัดด้านการแพทย์ฉุกเฉิน : รายงานระดับจังหวัด ปี 2557
  ออกจากระบบ รายการ    
 
ภาพรวมเกณฑ์ชี้วัด ณ วันที่  

ลำดับ ตัวชี้วัด % ระดับ
1 ตัวชี้วัด 2.1 สัดส่วนผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ (สีแดง) ที่ได้รับปฏิบัติการฉุกเฉินใน 8 นาที ที่รับแจ้งเหตุ 0 0
2 ตัวชี้วัด 2.2 กลไกการพัฒนาคุณภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด 0 0
3 ตัวชี้วัด 2.3 สัดส่วนผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ (สีแดง) ที่มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 0 0
4 ตัวชี้วัด 2.4 จังหวัดที่มีการซ้อมแผนเสมือนจริง ตามแผนเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการสาธารณสุข เพื่อรองรับการจัดการสาธารณภัยพร้อมมีชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเคลื่อนที่เร็วร่วมซ้อมแผน 0 0
5 ตัวชี้วัด 3.1 ร้อยละความครอบคลุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 0 0
6 ตัวชี้วัด 3.2 มีการส่งเสริมพัฒนาให้มีอาสาฉุกเฉินชุมชนในการแจ้งเหตุ การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตเบื้องต้นให้แก่ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติที่เกิดขึ้นในชุมชน 0 0
7 ตัวชี้วัด 3.3 ร้อยละของผู้ป่วยฉุกเฉินที่แจ้งเหตุด้วยหมายเลขฉุกเฉินที่ กพฉ.กำหนดเทียบกับผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งหมดที่มารับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 0 0
8 ตัวชี้วัด 3.4 จำนวน อบจ. หรือองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษและภาคเอกชน ที่มีบทบาทดำเนินงานหรือการป้องกันการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นฉุกเฉินในระดับประเทศและระดับจังหวัด 0 0
 
*** รายงานประกอบเกณฑ์ชี้วัด เพิ่มเติม
ลำดับ ตัวชี้วัด % ระดับ
9  (ตัวชี้วัดที่2.1) สัดส่วนผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ (สีแดง) ที่ได้รับปฏิบัติการฉุกเฉินใน 8 นาที ที่รับแจ้งเหตุ ใน 10 กม. 0 0