เกณฑ์ชี้วัดด้านการแพทย์ฉุกเฉิน : รายงานตัวชี้วัด TRIS ปี 2557
  ออกจากระบบ รายการ    
 
ภาพรวมเกณฑ์ชี้วัด ณ วันที่
ลำดับ รายการตัวชี้วัด TRIS น้ำหนัก % ระดับ
1 ตัวชี้วัด 1.1 การเบิกจ่ายเงินตามแผนและการรายงานทางการเงิน 5 0 0
2 ตัวชี้วัด 1.2 จำนวนรายรับประจำปีของ สพฉ. ที่ได้รับการสนับสนุนและจัดหามา 5 0 0
3 ตัวชี้วัด 2.1 ร้อยละของผู้ป่วยฉุกเฉินที่เริ่มได้รับปฏิบัติการฉุกเฉินภายใน 8 นาที นับจากการแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ใน 10 กม. 5 0 0
4 ตัวชี้วัด 2.2 จำนวนจังหวัดที่เก็บข้อมูลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติทั้งหมดที่มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล 3 0 0
5 ตัวชี้วัด 2.3 จำนวนองค์กรการศึกษาและฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ ที่ปฏิบัติการแพทย์ชั้นสูงและปฏิบัติการอำนวยการ ที่ได้รับการรับรองตามหลักสูตรหลักแห่งข้อบังคับคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วยการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ และการให้ประกาศนียบัตร หรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม พ.ศ. 2554 และประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินเรื่อง การให้ประกาศนียบัตรและการปฏิบัติการฉุกเฉินของผู้ปฏิบัติการ พ.ศ. 2554 5 0 0
6 ตัวชี้วัด 2.4 จำนวนจังหวัดที่มีท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ 75 ซึ่งผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตในเขตท้องถิ่นนั้นได้รับปฏิบัติการฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล 5 0 0
7 ตัวชี้วัด 2.5 จำนวนจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน รองรับสาธารณภัยตามที่กำหนดตามเกณฑ์ที่ดัดแปลงจาก EMS Incident Response Readiness Assessment (EIRRA) 5 0 0
8 ตัวชี้วัด 2.6 ร้อยละของพื้นที่ที่มีและใช้แนวปฏิบัติในการบังคับบัญชาการแพทย์ฉุกเฉิน ( EMS Incident Command System ) ในภาวะสาธารณภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 3 0 0
9 ตัวชี้วัด 2.7 จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมและการจัดประชุมความร่วมมือทางการแพทย์ฉุกเฉินระหว่างประเทศ 2 0 0
10 ตัวชี้วัด 2.8 จำนวนรายงานที่ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงนโยบายและการบริหารจัดการ 4 0 0
11 ตัวชี้วัด 2.9 จำนวนผลการวิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้รับการนำไปใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย การบริหารจัดการ และการปฏิบัติการฉุกเฉิน ทั้งในระดับประเทศและแต่ละเขต 4 0 0
12 ตัวชี้วัด 2.10 จำนวนอาสาฉุกเฉินชุมชนในแต่ละท้องถิ่น 4 0 0
13 ตัวชี้วัด 3.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของภาคีเครือข่ายต่อการให้บริการ 15 0 0
14 ตัวชี้วัด 3.2 โครงการคุ้มครองผู้ปฏิบัติการ : มาตรฐานความปลอดภัยพาหนะปฏิบัติการ 5 0 0
15 ตัวชี้วัด 4.1 บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน 5 0 0
16 ตัวชี้วัด 4.2 การบริหารความเสี่ยง 5 0 0
17 ตัวชี้วัด 4.3 การควบคุมภายใน 5 0 0
18 ตัวชี้วัด 4.4 การตรวจสอบภายใน 5 0 0
19 ตัวชี้วัด 4.5 การบริหารจัดการสารสนเทศ 5 0 0
20 ตัวชี้วัด 4.6 การบริหารทรัพยากรบุคคล 5 0 0