เกณฑ์ชี้วัดด้านการแพทย์ฉุกเฉิน : รายงานตัวชี้วัดตามแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉิน ฉบับที่ 2
  ออกจากระบบ รายการ    
 
ภาพรวมเกณฑ์ชี้วัด ณ วันที่
ลำดับ ตัวชี้วัดตามแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉิน ฉบับที่ 2
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาระบบปฏิบัติการฉุกเฉินให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง % ระดับ
1 ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่เริ่มได้รับปฏิบัติการฉุกเฉินภายใน 8 นาที นับจากการแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน 0 0
2* ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตทั้งหมดที่มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล 0 0
3 ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละของ ผป.ฉุกเฉินที่แจ้งด้วยหมายเลขฉุกเฉินที่ กพฉ.กำหนดเทียบกับ ผป.ฉุกเฉินทั้งหมดที่มารับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 0 0
4 ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของ ผป.ฉุกเฉินที่มีแนวทางการปฏิบัติอย่างรวดเร็ว fast track ทุกประเภท (เช่น การบาดเจ็บ โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดในสมอง) ที่ได้รับการบำบัดเจาะจงทันเวลาที่กำหนด 0 0
5 ตัวชี้วัดที่ 1.5 จำนวนองค์กรการศึกษาและฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการที่ปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูงและปฏิบัติการอำนวยการ ที่ได้รับการรับรองตามหลักสูตรหลักแห่งข้อบังคับคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วยการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม พ.ศ. 2554 และประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง การให้ประกาศนียบัตรและการปฏิบัติการฉุกเฉินของผู้ปฏิบัติการ พ.ศ. 2554 0 0
6 ตัวชี้วัดที่ 1.6 จำนวนผู้ปฏิบัติการแต่ละประเภทและระดับที่ได้รับประกาศนียบัตรและต่ออายุ 0 0
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาหลักเกณฑ์ กลไก และการบริหารกิจการการแพทย์ฉุกเฉินที่ดี % ระดับ
7 ตัวชี้วัดที่ 2.1 จำนวนครั้งของการประชุมเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติการฉุกเฉิน ระหว่างสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกับตัวแทนภูมิภาคและท้องถิ่น 0 0
8* ตัวชี้วัดที่ 2.2 จำนวนครั้งของการประชุมและมีผลรายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการจังหวัด 0 0
9* ตัวชี้วัดที่ 2.3 อบจ.หรือ อปท.รูปแบบพิเศษที่มีการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในท้องถิ่นตามเกณฑ์ที่กำหนด 0 0
10 ตัวชี้วัดที่ 2.4 จำนวนจังหวัดที่มีท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๗๕ ซึ่งผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตในเขตท้องถิ่นนั้นได้รับปฏิบัติการฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล 0 0
11 ตัวชี้วัดที่ 2.5 ร้อยละของจังหวัดที่มีผู้ปฏิบัติการที่ปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูงได้ตามเป้าหมาย 0 0
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาการเตรียมการด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้พร้อมรับสาธารณภัย % ระดับ
12* ตัวชี้วัดที่ 3.1 จำนวนจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉินรองรับสาธารณภัยตามที่กำหนด ตามเกณฑ์ที่ดัดแปลงจาก EMS Incident Response Readiness Assessment (EIRRA) 0 0
13 ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละของพื้นที่ที่มีและใช้แนวปฏิบัติในการบังคับบัญชาการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS Incident Command System) ในภาวะสาธารณภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 0 0
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการเงินและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ % ระดับ
14 ตัวชี้วัดที่ 4.1 จำนวนรายรับประจำปีของ สพฉ.ที่ได้รับการสนับสนุนและจัดหามา 0 0
15 ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละของจำนวนเงินที่จ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนหลักแต่ละกลยุทธ์ 0 0
16 ตัวชี้วัดที่ 4.3 จำนวนงบประมาณที่มีสำรองไว้ใช้ในสถานการณ์สาธารณภัยอย่างพอเพียง 0 0
17 ตัวชี้วัดที่ 4.4 จำนวนจังหวัดที่มีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณตามเกณฑ์ที่กำหนด 0 0
18 ตัวชี้วัดที่ 4.5 จำนวนจังหวัดที่มีกองทุนสนับสนุนการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 0 0
กลยุทธ์ที่ 5 การประสานความร่วมมือกับประชาคมอาเซียนและนานาชาติ % ระดับ
19 ตัวชี้วัดที่ 5.1 จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมและการจัดประชุมความร่วมมือทางการแพทย์ฉุกเฉินระหว่างประเทศ 0 0
20 ตัวชี้วัดที่ 5.2 ผลการประสานความร่วมมือระดับประเทศด้านการแพทย์ฉุกเฉินกับประชาคมอาเซียนทางด้านวิชาการ มาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการรับภัยพิบัติ 0 0
กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศ % ระดับ
21 ตัวชี้วัดที่ 6.1 จำนวนรายงานที่ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงนโยบายและการบริหารจัดการ 0 0
22 ตัวชี้วัดที่ 6.2 มีสรุปรายงานเปรียบเทียบทรัพยากร ผลการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพทย์ฉุกเฉิน ทั้งระดับประเทศและรายจังหวัดเป็นรายปีที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ 0 0
23 ตัวชี้วัดที่ 6.3 จำนวนรายงานที่เกิดจากการเชื่อมโยงระบบข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น 0 0
กลยุทธ์ที่ 7 การสร้างเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมและการจัดการความรู้ % ระดับ
24 ตัวชี้วัดที่ 7.1 มีประมวลองค์ความรู้หลักแห่งชาติทางการแพทย์ฉุกเฉิน(national core content) ที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรม และสอบความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ให้ความเห็นชอบ 0 0
25 ตัวชี้วัดที่ 7.2 จำนวนผลงานวิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้รับการนำไปใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย การบริหารจัดการ และการปฏิบัติการฉุกเฉิน ทั้งในระดับประเทศและแต่ละเขต 0 0
26* ตัวชี้วัดที่ 7.3 จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่มีบทบาทดำเนินงานและป้องกันการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นฉุกเฉินระดับประเทศและระดับจังหวัด 0 0
27* ตัวชี้วัดที่ 7.4 จำนวนอาสาฉุกเฉินชุมชนในแต่ละท้องถิ่น 0 0
กลยุทธ์ที่ 8 คุ้มครองผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน % ระดับ
28 ตัวชี้วัดที่ 8.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของภาคีเครือข่ายต่อการให้บริการ 0 0
29 ตัวชี้วัดที่ 8.2 ระดับความสำเร็จของการใช้ผลสำรวจความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการให้บริการ 0 0
ตัวชี้วัดนอกแผนหลัก % ระดับ
30 ตัวชี้วัดที่ 1 มาตรฐาน หลักเกณฑ์ เกณฑ์ วิธีปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 0 0
31 ตัวชี้วัดที่ 2 มาตรฐานและคุณภาพในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 0 0
32 ตัวชี้วัดที่ 3 แผนพัฒนากำลังคนในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 0 0
33 ตัวชี้วัดที่ 4 Ambulance safety 0 0
ตัวชี้วัดกรมบัญชีกลาง % ระดับ
34 ตัวชี้วัดที่ 1.1 สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อจำนวนผู้ป่วยฉุกเฉินที่มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 0 0
35 ตัวชี้วัดที่ 3.1 การเบิกจ่ายเงินตามแผนและการรายงานทางการเงิน 0 0
36 ตัวชี้วัดที่ 4.1 บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน 0 0
37 ตัวชี้วัดที่ 4.2 การบริหารความเสี่ยง 0 0
38 ตัวชี้วัดที่ 4.3 การควบคุมภายใน 0 0
39 ตัวชี้วัดที่ 4.4 การตรวจสอบภายใน 0 0
40 ตัวชี้วัดที่ 4.5 การบริหารจัดการสารสนเทศ 0 0
41 ตัวชี้วัดที่ 4.6 การบริหารทรัพยากรบุคคล 0 0
หมายเหตุ 1 : ตัวชี้วัดลำดับที่ 1, 3 รับค่าจากระบบ ITEMS และตัวชี้วัดลำดับที่ 2, 9, 12, 26, 27 รับข้อมูลจากจังหวัด
หมายเหตุ 2 : รายการตัวชี้วัดทั้งหมดครอบคลุมส่วนของการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีบัญชี 2558 โดย FPRI Advisory แล้ว