เกณฑ์ชี้วัดผลการดำเนินงาน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559
  ออกจากระบบ รายการ    
 
ภาพรวมเกณฑ์ชี้วัด ณ วันที่
ลำดับ รายการ
ด้านที่ 1 การเงิน % ระดับ
1 ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามกลยุทธ์ (งบสถาบัน)ตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติ 0 0
ด้านที่ 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย % ระดับ
2 ตัวชี้วัดที่ 2.1 สัดส่วนผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (ณ จุดเกิดเหตุ) ที่เริ่มได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉินภายใน 8 นาที (ทั้งหมด) 0 0
3* ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (ณ ห้องฉุกเฉิน) ที่มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล 0 0
4 ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของผู้ป่วยฉุกเฉินที่แจ้งเหตุด้วยหมายเลขฉุกเฉิน 1669 0 0
5 ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความพึงพอใจของภาคีเครือข่าย ต่อการให้บริการ 0 0
ด้านที่ 3 การปฏิบัติการ % ระดับ
6 ตัวชี้วัดที่ 3.1 จำนวนการผลิตพยาบาล ENP 0 0
7* ตัวชี้วัดที่ 3.2 จำนวนองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ที่มีการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในท้องถิ่นตามเกณฑ์ที่กำหนด 0 0
8* ตัวชี้วัดที่ 3.3 พื้นที่ที่มีและใช้แนวทางปฏิบัติในการบังคับบัญชาการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS Incident Command System) ในภาวะสาธารณภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 0 0
9 ตัวชี้วัดที่ 3.4 ผลการประสานความร่วมมือระดับประเทศด้านการแพทย์ฉุกเฉินกับประชาคมอาเซียนทางด้านวิชาการ มาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมทั้งการรับภัยพิบัติ 0 0
10* ตัวชี้วัดที่ 3.5 จำนวนประชาชนที่ได้รับการอบรมเป็น อฉช. 0 0
11 ตัวชี้วัดที่ 3.6 มีสรุปรายงานสถานการณ์ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (Gap Analysis) ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพทย์ฉุกเฉินทั้งระดับประเทศและรายจังหวัดเป็นรายปีที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ 0 0
12 ตัวชี้วัดที่ 3.7 การพัฒนามาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน 0 0
ตัวชี้วัดกรมบัญชีกลาง % ระดับ
13 ตัวชี้วัดที่ 4.1 บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน
14 ตัวชี้วัดที่ 4.2 การบริหารความเสี่ยง
15 ตัวชี้วัดที่ 4.3 การควบคุมภายใน
16 ตัวชี้วัดที่ 4.4 การตรวจสอบภายใน
17 ตัวชี้วัดที่ 4.5 การบริหารจัดการสารสนเทศ
18 ตัวชี้วัดที่ 4.6 การบริหารทรัพยากรบุคคล
หมายเหตุ :
* คือรายงานที่มีการรับข้อมูลจากจังหวัด
ตัวชี้วัดลำดับที่ 2, 4 รับค่าจากระบบ ITEMS
ตัวชี้วัดลำดับที่ 6 รับค่าจากระบบฝึกอบรม
ตัวชี้วัดลำดับที่ 3, 7, 8, 10 สามารถรับข้อมูลได้ทั้งจากจังหวัดและ สพฉ.