เกณฑ์ชี้วัดด้านการแพทย์ฉุกเฉิน : รายงานสนับสนุนข้อมูลให้หน่วยงานอื่นๆ
  ออกจากระบบ รายการ      
 
  ภาพรวมเกณฑ์ชี้วัด ณ วันที่  

ลำดับ ตัวชี้วัด %
1   [สธฉ.2557] ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้ป่วยเร่งด่วนและฉุกเฉินวิกฤติ(สีเหลืองและสีแดง) ที่มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยแจ้งผ่านศูนย์สั่งการ 1669 0
2   [สธฉ.2557] ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้ป่วยเร่งด่วนและฉุกเฉินวิกฤติ(สีเหลืองและสีแดง) ที่ได้รับปฎิบัติการฉุกเฉินภายใน 10 นาที ที่ได้รับแจ้งเหตุ 0
 แผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน กระทรวงสาธารณสุข ปี 2559 (Quick Win )
1   [สธฉ. 2559] 3.6 การนำส่งผู้ป่วยอุบัติเหตุทางถนนด้วยระบบ EMS/1669 เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 50
2   [สธฉ. 2559] 3.8 ผู้บาดเจ็บวิกฤติจากอุบัติเหตุทางถนน(สีแดง) นำส่งโดยรถพยาบาล ALS ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85
 ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบปรมาณ 2561
1   [สธฉ. 2561] 50. อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป ( ทั้งที่ ER และ Admit) 0
1   [สธฉ. 2561] 71. ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 0