ตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560
  ออกจากระบบ รายการ    
 
ภาพรวมเกณฑ์ชี้วัด ณ วันที่
ลำดับ รายการ
ด้านที่ 1 การเงิน % ระดับ
1 ตัวชี้วัดที่ 1.1 การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง
ด้านที่ 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย % ระดับ
2 ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
3 ตัวชี้วัดที่ 2.2 สัดส่วนผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่เริ่มได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉินภายใน 8 นาที
4 ตัวชี้วัดที่ 2.3 จำนวนครั้งของการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินที่จุดเกิดเหตุของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินที่ผ่านระบบศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ
5 ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละของผู้ป่วยฉุกเฉินที่แจ้งเหตุด้วยหมายเลขฉุกเฉิน 1669
6 ตัวชี้วัดที่ 2.5 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงาน Ambulance Safety
ด้านที่ 3 การปฏิบัติการ % ระดับ
7 ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของมาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่ กพฉ. เห็นชอบและประกาศใช้
8 ตัวชี้วัดที่ 3.2 จำนวนศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการระดับจังหวัดที่มีมาตรฐานและคุณภาพ
9 ตัวชี้วัดที่ 3.3 จำนวนจังหวัดที่มีการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามเกณฑ์ที่กำหนด
10 ตัวชี้วัดที่ 3.4 ระดับความสำเร็จในการผลิตและพัฒนาบุคลากร
11 ตัวชี้วัดที่ 3.5 จำนวนจังหวัดที่สามารถสร้างสารสนเทศเพื่อการใช้งานได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
12 ตัวชี้วัดที่ 3.6 ระดับความสำเร็จในการประสานความร่วมมือระดับประเทศด้านการแพทย์ฉุกเฉินกับประชาคมอาเซียนและนานาชาติ
ตัวชี้วัดกรมบัญชีกลาง % ระดับ
13 ตัวชี้วัดที่ 4.1 บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน
14 ตัวชี้วัดที่ 4.2 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
15 ตัวชี้วัดที่ 4.3 การตรวจสอบภายใน
16 ตัวชี้วัดที่ 4.4 การบริหารจัดการสารสนเทศ
17 ตัวชี้วัดที่ 4.5 การบริหารทรัพยากรบุคคล
หมายเหตุ :
ตัวชี้วัดลำดับที่ 3, 4, 5 รับค่าจากระบบ ITEMS