เกณฑ์ชี้วัดด้านการแพทย์ฉุกเฉิน : รายงานติดตามผลต่อเนื่อง
  ออกจากระบบ รายการ    
 
ร้อยละของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (ณ ห้องฉุกเฉิน) ที่มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล
 
  เลือกประเภทข้อมูล

  ระหว่าง
ถึง
 
 
  สัดส่วนผู้ป่วยวิกฤติที่มาด้วย EMS(สีแดง ที่ ER)
ลำดับเครือข่ายรายการจำนวนผู้ป่วยวิกฤตที่มาด้วย EMSจำนวนผู้ป่วยวิกฤติทั้งหมด (ER Visit)ร้อยละ (%)ระดับ
 
  สัดส่วนผู้ป่วยเร่งด่วนที่มาด้วย EMS(สีเหลือง ที่ ER)
ลำดับเครือข่ายรายการจำนวนผู้ป่วยเร่งด่วนที่มาด้วย EMSจำนวนผู้ป่วยวิกฤติทั้งหมด (ER Visit)ร้อยละ (%)ระดับ
 
 

หมายเหตุ : พิจารณาจากจานวนผู้ป่วยฉุกเฉินระดับวิกฤตที่มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ณ ห้องฉุกเฉิน หารด้วยจานวนผู้ป่วยระดับวิกฤตทั้งหมดที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉินทั้งหมด (ER Visit ) ไม่รวมผู้ป่วยส่งต่อ คูณ 100

สูตรการคำนวณ : ( จานวนครั้งของผู้ป่วยระดับวิกฤตที่มาโดยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ณ ห้องฉุกเฉิน X 100 ) / จานวนครั้งของผู้ป่วยระดับวิกฤตทั้งหมดที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน (ER Visit) ไม่รวมผู้ป่วยส่งต่อ

โดยที่
1. จานวนครั้งของผู้ป่วยฉุกเฉินระดับวิกฤตที่มารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉิน (ER Visit) ที่ได้รับการดูแลและนาส่งโดยชุดปฏิบัติการ (หน่วยกู้ชีพ) ที่ขึ้นทะเบียนในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยได้รับการสั่งการจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการประจาจังหวัดในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยไม่นับรวมผู้ป่วยในระบบส่งต่อ
2. รายงานข้อมูลการให้บริการในระบบ ITEMS และรายงานการคัดแยกผู้ป่วยจาก รพศ./รพท. ภาครัฐ ทุกแห่ง

เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน เฉพาะกรณีผู้ป่วยวิกฤติ
ระดับ 1 ร้อยละ 12
ระดับ 2 ร้อยละ 14
ระดับ 3 ร้อยละ 16
ระดับ 4 ร้อยละ 18
ระดับ 5 ร้อยละ 20


รายงานที่มีข้อมูลถูกต้อง จะต้องมีจำนวนผู้ป่วยที่มาด้วย EMS น้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนผู้ป่วยที่มาด้วย ER Visit หากไม่เป็นไปตามนี้ จะแสดงเลข 0 ที่ช่อง ร้อยละ(%) และไม่มีการประเมินระดับ