เกณฑ์ชี้วัดด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
     
   

รายงานเกณฑ์ชี้วัดด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
  ปี 2560
  - ตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประจำปีงบฯ 2560
  ปี 2559
  - ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน
  ปี 2558
  - ตัวชี้วัดตามแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉิน ฉบับที่ 2
 
  ปี 2557
  - รายงานเกณฑ์ชี้วัด ระดับจังหวัด
- รายงานเกณฑ์ชี้วัด กพฉ.
- รายงานเกณฑ์ชี้วัด TRIS
  ปี 2556
  - รายงานเกณฑ์ชี้วัด ปี 2556
  ตัวชี้วัดติดตามผลต่อเนื่อง
  - รายงานเกณฑ์ชี้วัด ติดตามผลต่อเนื่อง ( ได้แก่ งาน อฉช., ER Visit ฯลฯ )
  หน่วยงานอื่นๆ :
  - รายงานเกณฑ์ชี้วัด สนับสนุนข้อมูลให้หน่วยงานอื่นๆ ( ได้แก่ สธฉ. ฯลฯ)
   

รายงานสถานะการดำเนินงานประจำวัน

  ปี 2559
  - รายงานสถานะการดำเนินการประจำวัน
  ปี 2558
  - รายงานสถานะการดำเนินการประจำวัน
  ปี 2557
  - รายงานสถานะการดำเนินการประจำวัน ระดับจังหวัด
- รายงานสถานะการดำเนินการประจำวัน กพฉ.
- รายงานสถานะการดำเนินการประจำวัน TRIS
  ปี 2556
  - รายงานสถานะการดำเนินการประจำวัน ปี 2556
  - รายงานที่เกิดจากการเชื่อมโยงระบบข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ทั้งระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และท้องถิ่น
   

ระบบรับข้อมูล เพื่อคำนวณความสำเร็จตามเกณฑ์ชี้วัด

  ล็อคอินเพื่อเข้าสู่ระบบ >>