ระบบภูมิสารสนเทศแสดงข้อมูลทรัพยากรด้านสาธารณภัย
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
สถานที่
ทรัพยากรทางการแพทย์ฉุกเฉิน
หน่วยปฏิบัติการ
หน่วยฯ เคลื่อนที่เร็ว
โรงพยาบาล
ตำบล / ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา
กาชาด
ปภ.
สสส.
 

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ : สพฉ. (Emergency Medical Institute of Thailand : EMIT)
88/40 หมู่ 4 สาธารณสุขซอย 6 (ภายในกระทรวงสาธารณสุข)
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2872-1669 โทรสาร : 0-2872-1601-05