ระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน
Information Technology for Emergency Medical System
   
 
 
ITEMS Operation
 
ตั้งเบิกและแก้ไขข้อมูลหลังการออกปฏิบัติการ
 
  ระบบรายงานการจ่ายตรง
 
 
บริการข้อมูลปฏิบัติการที่เกิดขึ้นในระบบ ITEMS
ส่วนงานบริการข้อมูล  
ระบบคลังข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉิน
(Data Warehouse)
 
การบริการข้อมูลทาง Web Service  
 
จัดการทะเบียนทรัพยากรในระบบ ITEMS
คู่มือและโปรแกรม

คู่มือโปรแกรม
ITEMS ( E-BOOK )

ดาวน์โหลดโปรแกรม

ระบบงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ ITEMS
 
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ที่ตั้ง : 88/40 หมู่ 4 สาธารณสุขซอย 6 (ภายในกระทรวงสาธารณสุข)
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2872-1669 โทรสาร : 0-2872-1601-05